ළබැඳි සොයුරියෝ

පරිවර්තන

By Nishani Dissanayake

Published By Pahan Publishers

මෙම සිත් ගන්නා සුළු අපූරු කතාව මාර්චි සොහොයුරියන්, ඔවුන්ගේ යහළුවන් හා ඔවුන්ගේ ජීවිත වටා ගොඩ නැගී ඇත. මෙග්, ජෝ, බෙත් සහ ඒමි තම ජීවිත සැහැල්ලුවෙන් සහ සුන්දරව ගත කරන ආකාරය කතුවරිය ඉතා සුන්දරව, ආකර්ශණීය අයුරින් පෙන්වා දෙයි. එමගින් ලුයිසා මේ අල්කොට්,මාර්ච් සොහොයුරියන්ගේ ජීවිත කතාව සජීවී ලෙස චිත්‍රණය කරයි. මෙම කෘතිය ලුයිසා මේ ඇල්කොට් විසින් ලියන ලද විශිෂ්ටතම කෘතිය ලෙස සැලකේ.

USD 4.21

Available

Product Details

  • 978-8909-79-5
  • Sinhala
  • 394
  • 475g