ත්‍රාසජනක කතා

1-5 of 5
Wijesooriya Grantha Kendraya

රැම්සීස් I

රැම්සීස් I - පරිවර්තනය මානෙල් කරුණාතිලක Ramsis I - Translated by Manel Karunathilaka
රු.760
Further option: Book Type
Wijesooriya Grantha Kendraya

The Hardy Boys 1

තරුණ වීරයෝ (අතිශයින්ම අනතුරුදායකයි) - පරිවර්තන සුදත් රොහාන් Tharuna Weerayo (Athishayinma Anathurudayakayi) - Translated by Sudath Rohan
රු.500
Wijesooriya Grantha Kendraya

The Hardy Boys 3

තරුණ වීරයෝ ( සයුරු තෙරේ සංග්‍රාමය) - පරිවර්තන සුදත් රොහාන් Tharuna Weerayo (Sayuru There Sangramaya ) - Translated by Sudath Rohan
රු.500
Wijesooriya Grantha Kendraya

The Hardy Boys 4

තරුණ වීරයෝ ( සතුටු උයනේ මාරකය ) - පරිවර්තන සුදත් රොහාන් Tharuna Weerayo (Sathutu Uyane Marakaya) - Translated by Sudath Rohan
රු.500