අභිධර්මය

1-4 of 4
Sri Chandawimala Dhamma Treatises Preservation Board

අභිධර්මයේ මූලික කරුණු

අභිධර්මයේ මූලික කරුණු - පූජ්‍ය. රේරුකානේ චන්දවිමල මහා නායක හිමි Abidarmaye Mulika Karunu - Venerable. Rerukane Chandawimala Maha Nayaka Thero
රු.430
Further option: Book Type
Sri Chandawimala Dhamma Treatises Preservation Board

පට්ඨාන මහා පකරණ සන්නය

පට්ඨාන මහා පකරණ සන්නය - පූජ්‍ය. රේරුකානේ චන්දවිමල මහා නායක හිමි Patthana Maha Pakarana Sannaya - Venerable. Rerukane Chandawimala Maha Nayaka Thero
රු.1,500
Further option: Book Type
Sri Chandawimala Dhamma Treatises Preservation Board

අභිධර්ම මාර්ගය

අභිධර්ම මාර්ගය - පූජ්‍ය. රේරුකානේ චන්දවිමල මහා නායක හිමි Abhidharma Margaya - Venerable. Rerukane Chandawimala Maha Nayaka Thero
රු.700
Further option: Book Type
Sri Chandawimala Dhamma Treatises Preservation Board

අභිධර්මාර්ථ සංග‍්‍රහය

අභිධර්මාර්ථ සංග‍්‍රහය - පූජ්‍ය. රේරුකානේ චන්දවිමල මහා නායක හිමි Abhidarmartha Sangrahaya - Venerable. Rerukane Chandawimala Maha Nayaka Thero
රු.190
Further option: Book Type