භාෂාව

1-21 of 21
භාෂාව
Sumitha Publishers (සුමිත ප්‍රකාශකයෝ)

සිංහල රීතිය 6 - පද සන්ධි

සිංහල රීතිය 6 - පද සන්ධි by මහාචාර්ය ජේ. බී. දිසානායක | Sinhala Reethiya 6 - Pada Sandi by Professor J. B. Dissanayake
රු.250
Sumitha Publishers (සුමිත ප්‍රකාශකයෝ)

සිංහල රීතිය 9 - පද බෙදීම

සිංහල රීතිය 9 - පද බෙදීම by මහාචාර්ය ජේ. බී. දිසානායක | Sinhala Reethiya 9 - Pada Bedima by Professor J. B. Dissanayake
රු.250
භාෂාව