බුදුදහම

1-24 of 41
Pradeepa Publishers

සිරිත් මල්දම

සිරිත් මල්දම by ඇම්. ඇල්. සිල්වා ගුරු මුහන්දිරම් | Sirith Maldama by M. L. Silva Guru Muhandiram
රු.50
Pradeepa Publishers

සුභාෂිතය

සුභාෂිතය by අලගියවන්න මුකවෙටි | Subhashithaya by Alagiyawanna Mukaweti
රු.50
Pradeepa Publishers

ලෝවැඩ සඟරාව

ලෝවැඩ සඟරාව - වීදාගම මෛත්‍රෙය හිමි Lowada Sangarawa - Rev. Weedagama Maithree Himi
රු.175
Pradeepa Publishers

සද්ධර්ම රත්නාවලිය (කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රථම ශාස්ත්‍ර පරීක්ෂණයට නියමිත)

සද්ධර්ම රත්නාවලිය (කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රථම ශාස්ත්‍ර පරීක්ෂණයට නියමිත) by සරලා පෙරමුණුගම | Saddharma Rathnawaliya (Kelaniya Wishwavidyalaye Prathama S...
රු.110
Sri Chandawimala Dhamma Treatises Preservation Board

පට්ඨාන මහා පකරණ සන්නය

පට්ඨාන මහා පකරණ සන්නය - පූජ්‍ය. රේරුකානේ චන්දවිමල මහා නායක හිමි Patthana Maha Pakarana Sannaya - Venerable. Rerukane Chandawimala Maha Nayaka Thero
රු.1,500
Further option: Book Type
Sri Chandawimala Dhamma Treatises Preservation Board

බෞද්ධයාගේ අත්පොත

බෞද්ධයාගේ අත්පොත - පූජ්‍ය. රේරුකානේ චන්දවිමල මහා නායක හිමි Bauddhayage Athpotha - Venerable. Rerukane Chandawimala Maha Nayaka Thero
රු.600
Further option: Book Type
Sri Chandawimala Dhamma Treatises Preservation Board

පු‍ණ්‍යෝපදේශය

පු‍ණ්‍යෝපදේශය - පූජ්‍ය. රේරුකානේ චන්දවිමල මහා නායක හිමි Punyopadeshaya - Venerable. Rerukane Chandawimala Maha Nayaka Thero
රු.250
Further option: Book Type
Sri Chandawimala Dhamma Treatises Preservation Board

සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍රමය

සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍රමය - පූජ්‍ය. රේරුකානේ චන්දවිමල මහා නායක හිමි Sathipatthana Bhawana Kramaya - Venerable. Rerukane Chandawimala Maha Nayaka Thero
රු.340
Further option: Book Type
Sri Chandawimala Dhamma Treatises Preservation Board

විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමය

විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමය - පූජ්‍ය. රේරුකානේ චන්දවිමල මහා නායක හිමි Vidarshana Bhawana Kramaya - Venerable. Rerukane Chandawimala Maha Nayaka Thero Widarshana...
රු.250
Further option: Book Type
Sri Chandawimala Dhamma Treatises Preservation Board

මංගල ධර්ම විස්තරය

මංගල ධර්ම විස්තරය - පූජ්‍ය. රේරුකානේ චන්දවිමල මහා නායක හිමි Mangala Dharma Wistharaya - Venerable. Rerukane Chandawimala Maha Nayaka Thero
රු.395
Further option: Book Type
Sri Chandawimala Dhamma Treatises Preservation Board

කෙලෙස් එක්දහස් පන්සියය

කෙලෙස් එක්දහස් පන්සියය - පූජ්‍ය. රේරුකානේ චන්දවිමල මහා නායක හිමි Keles Ekdahas Pansiyaya - Venerable. Rerukane Chandawimala Maha Nayaka Thero
රු.620
Further option: Book Type
Sri Chandawimala Dhamma Treatises Preservation Board

චතුරාර්ය සත්‍යය

චතුරාර්ය සත්‍යය - පූජ්‍ය. රේරුකානේ චන්දවිමල මහා නායක හිමි Chathurarya Sathyaya - Venerable. Rerukane Chandawimala Maha Nayaka Thero
රු.440
Further option: Book Type