යොවුන්

1-14 of 14
Pahan Publishers

මගේ නරක සහෝදරී

මගේ නරක සහෝදරී - පරිවර්තනය මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර Mage Naraka Sahodari - The Worst thing about my Sister ( Jacqueline Wilson) - Translated by Manel Jayanthi...
රු.650
Pahan Publishers

ලිලී

ලිලී - පරිවර්තනය මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර LILY (Holly Webb) - Translated by Manel Jayanthi Gunasekara
රු.590
Pahan Publishers

ඇපල් ගහ යට

ඇපල් ගහ යට - පරිවර්තනය නිෂානි දිසානායක Apple Gaha Yata - Under the Apple Tree ( Rebecca Clark Brockway) - Translated by Nishani Disanayake
රු.780
Pahan Publishers

ඔබ මගේ මුර පදේ

ඔබ මගේ මුර පදේ - පරිවර්තනය ප්‍රදීප් කුමාර බාලසුරිය Oba Mage Mura Pade - You're the Password to my life ( Sudeep Nagarkar) - Translated by Pradeep Kumara Bal...
රු.750
Pahan Publishers

ආදරය බෙදන්නී

ආදරය බෙදන්නී - මානෙල් ජයන්ති ගුණසේකර Adaraya Bedannee - Manel Jayanthi Gunasekara
රු.850
Dayawansa Jayakody & Company

අබිරහස් විද්ධ චිත්‍රය

අබිරහස් විද්ධ චිත්‍රය by නිකොලායි වැසිල්යෙවිචි ගොගොල් සහ පරිවර්තනය කේ. ජී. කරුණාතිලක | Abirahas Viddha Chithraya by Nikolai Vasilyevich Gogol & Translated b...
රු.700
Further option: Book Type
Dayawansa Jayakody & Company

කැලේ හැදුණු ළමයි

කැලේ හැදුණු ළමයි by කැප්ටන්. ෆෙඩ්රික් මැරියට් සහ පරිවර්තනය චන්ද්‍ර අනගිරත්න | කැලේ හැදුනු ළමයි by කැප්ටන්. ෆෙඩ්රික් මැරියට් සහ පරිවර්තනය චන්ද්‍ර අනගිරත්න |...
රු.1,250
Further option: Book Type