නීතිය

1-9 of 9
Samadhi Publishers

අපරාධ නීතියේ මූලධර්ම : අපරාධ සහ දඬුවම් (සියළු නව සංශෝධන සහිතයි)

අපරාධ නීතියේ මූලධර්ම : අපරාධ සහ දඬුවම් (සියළු නව සංශෝධන සහිතයි) - නීතිඥ නිලන්ත හෙට්ටිගේ Aparadha Neethiye Muladharma - Attorney. Nilantha Hettige
රු.950
Further option: Book Type
Samadhi Publishers

බෙදුම් නඩු නීතිය : ඔබට නැතිවම බැරි නීති පොතක් (නීතිඥවරුන්ට, නීති ශිෂ්‍යයන්ට සහ පොදු ජනතාවට අතවශ්‍ය නීති රීති සහ නඩු තීන්දු රැසක් ඇතුළත් නීති අත් පොත)

බෙදුම් නඩු නීතිය නම් වූ මෙම කෘතිය සකස් කර ඇත්තේ එම විෂය පිළිබඳව හරාත්මක හා කාර්ය පටිපාටික යන දෙඅංශයම තුලනාත්මක ලෙස සලකා බැලීමෙනි. ඉඩම් පිළිබඳ හවුල් අයිතිය,...
රු.480
Further option: Book Type
Samadhi Publishers

සිවිල් නඩු විධාන නීතිය : නීතිඥවරුන්ට, නීති ශිෂ්‍යයන්ට හා මහජනතාවට නැතිවම බැරි නීති පොතක් (නව සංස්කරණය)

සිවිල් නඩු කටයුතුවල දැවැන්ත වෙනසක් ඇති කරමින් සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහ පනත 2017 ජූනි මාසයේදී සංශෝධනය කරනු ලැබීය. නව සංශෝධිත සිවිල් නඩු විධාන නීතිය ගැන දැනුමක...
රු.450
Further option: Book Type
Samadhi Publishers

නොතාරිස්වරුන්ගේ අත්පොත (ඔප්පු කෙටුම්පත් කිරීම ඇතුළු නොතාරිස්ධූරයේ සියලු කටයුතු සම්බන්ධයෙන් එක් කළ අත් පොත)

නොතාරිස්වරුන්ගේ අත්පොත (ඔප්පු කෙටුම්පත් කිරීම ඇතුළු නොතාරිස්ධූරයේ සියලු කටයුතු සම්බන්ධයෙන් එක් කළ අත් පොත) - නීතිඥ නිලන්ත හෙට්ටිගේ | Nothariswarunge Athpoth...
රු.1,500
Further option: Book Type