රුසියානු ළමා කතා

1-24 of 46
Kadulla Publication

ගණිත විනෝදය

ගණිත විනෝදය - වයි. පෙරල්මාන් අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු Ganitha Vinodaya - Y. Perelman - Dedigama V. Rodrigo
රු.600
Pragathi Publishers

On Seashore Far a Green Oak Tower: A Book of Tales

On Seashore Far a Green Oak Towers: A Book of Tales by ඇලෙක්සැන්ඩර් සර්ජිවිච් පුෂ්කින් - ඇලෙක්සැන්ඩර් පුෂ්කින් - අලෙක්සන්දර් පුෂ්කින් සහ අනුවාදය දැදිගම වී. ර...
රු.600
Pragathi Publishers

වැඩ බැරි දාස ගැන කතා 6 - ගුවනේ පාවෙන බැලුමක් සෑදීමට දක්ස පාල කල්පනා කළ සැටි

වැඩ බැරි දාස ගැන කතා 6 - ගුවනේ පාවෙන බැලුමක් සෑදීමට දක්ස පාල කල්පනා කළ සැටි by නිකොලායි නෝසව් | Wada Bari Dasa Gana Katha 6 - Guwane Pawena Balumak Sadeemat...
රු.350
Pragathi Publishers

අපූරු කතා

අපූරු කතා - කර්නේ චූකොව්ස්කි Apooru Katha - Korney Chukovsky
රු.1,200
Pragathi Publishers

සෝවියට් රුසියන් කෙටි කතා - කලඹ 01

සෝවියට් රුසියන් කෙටි කතා - කලඹ 01 - අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | සෝවියට් රුසියන් කෙටි කතා - කලඹ 1 - අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Soviet Rusiyan Keti Ka...
රු.600
Pragathi Publishers

භෞතික විද්‍යා විනෝදය

භෞතික විද්‍යා විනෝදය - වයි පෙරෙල්මාන් අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු Bhauthika Vidya Vinodaya - Y. Perelman & Adaption by Dedigama V. Rodrigu
රු.2,200
Pragathi Publishers

මිනිසාගේ සම්භවය

මිනිසාගේ සම්භවය by නෙස්ටර් ඉවානොවිච් මක්නෝ - එම්. නේස්තුර්හ් සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Minisage Sambhawaya by Nestor Ivanovich Makhno - Bat'ko Makhn...
රු.600