පරිවර්තන කෙටි කතා

1-24 of 34
Wijesooriya Grantha Kendraya

විදේශීය කෙටිකතා සංග්‍රහය

විදේශීය කෙටිකතා සංග්‍රහය - මහාචාර්ය සරත් විජේසූරිය / මහාචාර්ය කුසුමා කරුණාරත්න Videsheeya Keti Katha Sangarahaya - Prof. Sarath Wijesooriya / Prof. Kusuma...
රු.680
Pragathi Publishers

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක්

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක් - බරීස් පලෙවොයි සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Saba Minisekuge Kathawak - Boris Polevoy and Adaptation by Dedigama V. Rodrigo
රු.1,100
Pragathi Publishers

වානේ පන්නරය - 1

වානේ පන්නරය - 1 by නිකොලායි ඔස්ත්‍රෝව්ස්කි සහ පරිවර්තනය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Wane Pannaraya - 1 by Nikolai Ostrovsky & Translated by Dedigama V. Rodrigo
රු.600
Pragathi Publishers

වානේ පන්නරය - 2

වානේ පන්නරය - 2 by නිකොලායි ඔස්ත්‍රෝව්ස්කි සහ පරිවර්තනය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Wane Pannaraya - 2 by Nikolai Ostrovsky & Translated by Dedigama V. Rodrigo
රු.600
Pragathi Publishers

ළමයිනට ඉර, හඳ, තාරකා ගැන කතා

ළමයිනට ඉර, හඳ, තාරකා ගැන කතා by යෙප්‍රෙම් ලෙවිතාන් සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Lamayinata Ira, Handa, Tharaka Gana Katha by Yeprem Levitan & Adaptatio...
රු.800
Pragathi Publishers

යූෂ්කා

යූෂ්කා by ඇලෙක්සැන්ඩර් අයි. කුප්රින් (අ. කුප්රින්) සහ අනුවාදය by දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Yushka by Aleksandr I. Kuprin & Adaptation by Dedigama V. Rodrigu
රු.350
Pragathi Publishers

යුසිකේ ගේ මිතුරෝ සත් දෙනා

යුසිකේ ගේ මිතුරෝ සත් දෙනා by සිල්වි වල්‍යාල් සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Yusike Ge Mithuro Sath Dena by Silvi Valayal and Adaptation by Dedigama V. Ro...
රු.350
Pragathi Publishers

ගල්වඩුවා

ගල්වඩුවා - අනුවාදය by දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Galwaduwa - Adaptation by Dedigama V. Rodrigu
රු.350
Pragathi Publishers

පොඩිත්තන්ට උපදේශ කවි කතා

පොඩිත්තන්ට උපදේශ කවි කතා by බස්නි ඉවාන් අන්ද්‍රයෙවිච් ක්‍රිලොෆ් (අයි. ඒ. ක්‍රිලෝවා) සහ අනුවාදය by රංජන දේවමිත්‍ර සේනාසිංහ | Podiththanta Upadeshana Kavi Kat...
රු.350
Pragathi Publishers

දඟකාර කුකුළා

දඟකාර කුකුළා by රයිසා ඇඩමොව්නා කුදාෂෙවා - රයිසා ගොර්බචේවා - රායා කුදාෂෙවා සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Dangakaara Kukula by Raisa Adamovna Kudasheva -...
රු.250
Pragathi Publishers

බළල් රාළ පාලම යට

බළල් රාළ පාලම යට - අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Balal Raala Paalama Yata - Adaption by Dedigama V. Rodrigu
රු.350
Pragathi Publishers

නිදි නැති හන්දා

නිදි නැති හන්දා by ගලීනා ව්ලැඩිමිරොව්නා ලේබෙදෙවා සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Nidi Nathi Handa by Galina Vladimirovna Lebedeva & Adaption by Dedigama V...
රු.250
Pragathi Publishers

නිල් පාට කොළ

නිල් පාට කොළ by වී. ඔසියේයෙවා සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Nil Paata Kola by V. Osiyeyewa & Adaption by Dedigama V. Rodrigu
රු.350
Pragathi Publishers

හිවල් කපටිකම්

හිවල් කපටිකම් - අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Hiwal Kapatikam - Adaption by Dedigama V. Rodrigu
රු.350
Pragathi Publishers

The First Teacher

The First Teacher by Chinghiz Aitmatov (චින්ගීස් අයිත්මාතව්)
රු.150