පරිවර්තන කෙටි කතා

1-24 of 39
Wijesooriya Grantha Kendraya

විදේශීය කෙටිකතා සංග්‍රහය

විදේශීය කෙටිකතා සංග්‍රහය - මහාචාර්ය සරත් විජේසූරිය / මහාචාර්ය කුසුමා කරුණාරත්න Videsheeya Keti Katha Sangarahaya - Prof. Sarath Wijesooriya / Prof. Kusuma...
රු.680
Pragathi Publishers

වීර කුහුඹියා

වීර කුහුඹියා by ටැටියානා කොන්ස්ටන්ටිනොව්නා මකරෝවා - ටැටියානා කේ මකරෝවා - තත්යානා මකාරවා සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Weera Kuhumbiya by Tatyana Konstan...
රු.200
Pragathi Publishers

පණ ඇති තොප්පිය

පණ ඇති තොප්පිය by නිකොලායි නෝසව් සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Pana Athi Thoppiya by Nikolai Nosov & Adaption by Dedigama V. Rodrigu
රු.150
Pragathi Publishers

දඟකාර කුකුළා

දඟකාර කුකුළා by රයිසා ඇඩමොව්නා කුදාෂෙවා - රයිසා ගොර්බචේවා - රායා කුදාෂෙවා සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Dangakaara Kukula by Raisa Adamovna Kudasheva -...
රු.150
Pragathi Publishers

බළල් රාළ පාලම යට

බළල් රාළ පාලම යට - අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Balal Raala Paalama Yata - Adaption by Dedigama V. Rodrigu
රු.150
Pragathi Publishers

නිදි නැති හන්දා

නිදි නැති හන්දා by ගලීනා ව්ලැඩිමිරොව්නා ලේබෙදෙවා සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Nidi Nathi Handa by Galina Vladimirovna Lebedeva & Adaption by Dedigama V...
රු.150
Pragathi Publishers

නිල් පාට කොළ

නිල් පාට කොළ by වී. ඔසියේයෙවා සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Nil Paata Kola by V. Osiyeyewa & Adaption by Dedigama V. Rodrigu
රු.200
Pragathi Publishers

හිවල් කපටිකම්

හිවල් කපටිකම් - අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Hiwal Kapatikam - Adaption by Dedigama V. Rodrigu
රු.200
Pragathi Publishers

රතු රුවල්

රතු රුවල් by ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රින් සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Rathu Ruwal by Alexander Grin & Adaption by Dedigama V. Rodrigu
රු.300
Pragathi Publishers

The First Teacher

The First Teacher by Chinghiz Aitmatov (චින්ගීස් අයිත්මාතව්)
රු.150
Pragathi Publishers

චින්ගීස් අයිත්මාතව්: කෙටි නව කතා

චින්ගීස් අයිත්මාතව්: කෙටි නව කතා by චින්ගීස් අයිත්මාතව් සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | චින්ගීස් අයිත්මාතව් කෙටි නවකතා by චින්ගීස් අයිත්මාතව් සහ අනුවාදය ද...
රු.400
Pragathi Publishers

සෝවියට් රුසියන් කෙටි කතා - කලඹ 01

සෝවියට් රුසියන් කෙටි කතා - කලඹ 01 - අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | සෝවියට් රුසියන් කෙටි කතා - කලඹ 1 - අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Soviet Rusiyan Keti Ka...
රු.600
Pragathi Publishers

භෞතික විද්‍යා විනෝදය

භෞතික විද්‍යා විනෝදය by යාකොව් ඉසිඩොරොවිච් පෙරෙල්මන් - යාකොව් ඉසිඩොරොවිච් පෙරෙල්මන් - වයි. පෙරෙල්මාන් සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Bhauthika Vidya Vino...
රු.1,600
Pragathi Publishers

මිනිසාගේ සම්භවය

මිනිසාගේ සම්භවය by නෙස්ටර් ඉවානොවිච් මක්නෝ - එම්. නේස්තුර්හ් සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Minisage Sambhawaya by Nestor Ivanovich Makhno - Bat'ko Makhn...
රු.500
Pragathi Publishers

පෙරළූ නැවුම් පස - 1

පෙරළූ නැවුම් පස - 1 by මිහායිල් ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රොවිච් ෂොලොකොව් - මිහයිල් ෂොලහොව් සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | පෙරළූ නැවුම් පස - I | Peralu Navum Pasa -...
රු.600
Pragathi Publishers

පෙරළූ නැවුම් පස - 2

පෙරළූ නැවුම් පස - 2 by මිහායිල් ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රොවිච් ෂොලොකොව් - මිහයිල් ෂොලහොව් සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | පෙරළූ නැවුම් පස - II | Peralu Navum Pasa -...
රු.600
Pragathi Publishers

සුහද සිනාව

සුහද සිනාව by නිකොලායි පෙට්රොවිච් බොග්ඩනොව්-බෙල්ස්කි - නිකොලායි බග්දානව් සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Suhada Sinawa by Nikolay Petrovich Bogdanov-Belsk...
රු.200
Susara Publishers (සුසර ප්‍රකාශකයෝ)

කපිතන්ගේ දියැණියෝ

කපිතන්ගේ දියැණියෝ by ඇලෙක්සැන්ඩර් පුෂ්කින් - අලෙක්සන්දර් පුෂ්කින් සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Kapithange Diyaniyo by Alexander Pushkin & Adaption by D...
රු.350
Kadulla Publication

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක්

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක් - බරීස් පලෙවොයි අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Saba Minisekuge Kathawak - Boris Polevoy and Adaptation by Dedigama V. Rodrigo
රු.500
Pragathi Publishers

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක්

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක් - බරීස් පලෙවොයි සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Saba Minisekuge Kathawak - Boris Polevoy and Adaptation by Dedigama V. Rodrigo
රු.450
Pragathi Publishers

වානේ පන්නරය - 1

වානේ පන්නරය - 1 - නිකොලායි ඔස්ත්‍රෝව්ස්කි | Wane Pannaraya - 1 by Nikolai Ostrovsky
රු.500