පරිවර්තන කෙටි කතා

1-24 of 35
Wijesooriya Grantha Kendraya

විදේශීය කෙටිකතා සංග්‍රහය

විදේශීය කෙටිකතා සංග්‍රහය - මහාචාර්ය සරත් විජේසූරිය / මහාචාර්ය කුසුමා කරුණාරත්න Videsheeya Keti Katha Sangarahaya - Prof. Sarath Wijesooriya / Prof. Kusuma...
රු.850
Pragathi Publishers

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක්

සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක් - බරීස් පලෙවොයි සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Saba Minisekuge Kathawak - Boris Polevoy and Adaptation by Dedigama V. Rodrigo
රු.1,400
Pragathi Publishers

වානේ පන්නරය - 1

වානේ පන්නරය - 1 by නිකොලායි ඔස්ත්‍රෝව්ස්කි සහ පරිවර්තනය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Wane Pannaraya - 1 by Nikolai Ostrovsky & Translated by Dedigama V. Rodrigo
රු.800
Pragathi Publishers

වානේ පන්නරය - 2

වානේ පන්නරය - 2 by නිකොලායි ඔස්ත්‍රෝව්ස්කි සහ පරිවර්තනය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Wane Pannaraya - 2 by Nikolai Ostrovsky & Translated by Dedigama V. Rodrigo
රු.600
Pragathi Publishers

නපුරු පාලකයෝ තුන්දෙනා

නපුරු පාලකයෝ තුන්දෙනා by යූරි ඔලේෂා සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Napuru Paalakayo Thundena by Yuri Olesha & Adaptation by Dedigama V. Rodrigu | Three...
රු.1,750
Pragathi Publishers

ළමයිනට ඉර, හඳ, තාරකා ගැන කතා

ළමයිනට ඉර, හඳ, තාරකා ගැන කතා by යෙප්‍රෙම් ලෙවිතාන් සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Lamayinata Ira, Handa, Tharaka Gana Katha by Yeprem Levitan & Adaptatio...
රු.800
Pragathi Publishers

හැමට හොරෙන් ලෝකෙ වටේ

හැමට හොරෙන් ලෝකෙ වටේ - නිකොලායි ඔසිපව් පරිවර්තනය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු Hamata Horen Loke Wate - Nikolai Osipov translated by Dedigama V. Rodrigo
රු.700
Pragathi Publishers

යූෂ්කා

යූෂ්කා by ඇලෙක්සැන්ඩර් අයි. කුප්රින් (අ. කුප්රින්) සහ අනුවාදය by දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Yushka by Aleksandr I. Kuprin & Adaptation by Dedigama V. Rodrigu
රු.350
Pragathi Publishers

යුසිකේ ගේ මිතුරෝ සත් දෙනා

යුසිකේ ගේ මිතුරෝ සත් දෙනා - සිල්වි වල්‍යාල් සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු Yusike Ge Mithuro Sath Dena - Silvi Valayal and Adaptation by Dedigama V. Rodrigu
රු.350
Pragathi Publishers

ගල්වඩුවා

ගල්වඩුවා - අනුවාදය - දැදිගම වී. රුද්‍රිගු Galwaduwa - Adaptation by Dedigama V. Rodrigu
රු.350
Pragathi Publishers

හත්පෙති මල

හත්පෙති මල by වලෙන්තීන් කතායෙව් සහ අනුවාදය by දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Hathpethi Mala by Valentin Katayev & Adaptation by Dedigama V. Rodrigu
රු.600
Pragathi Publishers

වීර කුහුඹියා

වීර කුහුඹියා - අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු Weera Kuhumbiya - Adaption by Dedigama V. Rodrigo
රු.350
Pragathi Publishers

දඟකාර කුකුළා

දඟකාර කුකුළා by රයිසා ඇඩමොව්නා කුදාෂෙවා - රයිසා ගොර්බචේවා - රායා කුදාෂෙවා සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Dangakaara Kukula by Raisa Adamovna Kudasheva -...
රු.250
Pragathi Publishers

බළල් රාළ පාලම යට

බළල් රාළ පාලම යට - අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Balal Raala Paalama Yata - Adaption by Dedigama V. Rodrigu
රු.350
Pragathi Publishers

නිදි නැති හන්දා

නිදි නැති හන්දා by ගලීනා ව්ලැඩිමිරොව්නා ලේබෙදෙවා සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Nidi Nathi Handa by Galina Vladimirovna Lebedeva & Adaption by Dedigama V...
රු.250
Pragathi Publishers

නිල් පාට කොළ

නිල් පාට කොළ by වී. ඔසියේයෙවා සහ අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Nil Paata Kola by V. Osiyeyewa & Adaption by Dedigama V. Rodrigu
රු.350
Pragathi Publishers

හිවල් කපටිකම්

හිවල් කපටිකම් - අනුවාදය දැදිගම වී. රුද්‍රිගු | Hiwal Kapatikam - Adaption by Dedigama V. Rodrigu
රු.350