රොබට් නොක්ස්

වෙනත් චරිතාපදාන කෘති

By Ranjit Dharmakirti (රන්ජිත් ධර්මකීර්ති)

Published By Sakhila Publishers (සඛිල ප්‍රකාශන)

USD 3.93

Available

Product Details

  • 978-955-9550-86-1
  • Sinhala
  • 0
  • 350g


Read And Excerpt

"ලංකාව නැමැති ද්වීපයේ අයිතිහාසික සබදතා" නැමැති සුප්‍රකට ග්‍රන්ථය ලියු බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික 'රොබර්ට් නොක්ස්' හෙළිකල තොරතුරු පාදක කරගනිමින් ප්‍රබන්ධිත අයිතිහාසික නවකතාව......