ගොළු හදවත

නවකතා

By Karunasena Jayalath

Published By Sarasavi Publishers

'ගොළු හදවත'......"බඹා කෙටූ හැටි (ගොළු හදවත 2)" නවකතාවේ පළමු කොටස

USD 2.63

Available

Product Details

  • 955-95474-3-9
  • Sinhala
  • 251
  • 300g


Read And Excerpt

"සුගත්, පරාද කරන්න පුලුවන් බව දැන දැන කෙනෙකුට ගහන්න එපා සුගත්......"