සිංහල ථූපවංසය

බෞද්ධ සංස්කරණ

By Prof. W. S. Karunathilaka (මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. එස්. කරුණාතිලක)

Published By M.D. Gunasena

'ථූපවංශය' යන නාමයෙන් ස්තූපයන්ගේ ඉතිහාස කථාව ප්‍රකාශ වෙතත්, මෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් විස්තර වන්නේ දුටුගැමුණු චරිත කථාව මුල්කරගෙන කෙරෙන, 'මහාථූපය' හෙවත් රුවන්වැලි සෑය පිළිබඳ විස්තරයයි......

USD 4.46

Available

Product Details

  • 978-955-21-0195-6
  • Sinhala
  • 356
  • 450g


Read And Excerpt