සිංහල අර්ථ සහිත ධම්මපදය

බෞද්ධ

By Buddhist Cultural Centre

Published By Buddhist Cultural Centre

බෞද්ධයාගේ අත්පොත වශයෙන් සැලකෙන ධම්මපදය නම සරල සුගම සිංහල අනුවාදයකින් ද යුක්තව දර්ශනීය ලෙසින් නිමවා පහසු මිළට ඇත.

USD 1.58

Available

Product Details

  • 978-955-663-128-9
  • Sinhala
  • 0
  • 225g