පන්සිය පනස් ජාතක පොත් වහන්සේ - 1 (සරල සංක්‍ෂිප්ත)

බෞද්ධ

By Buddhist Cultural Centre

Published By Buddhist Cultural Centre

ත්‍රිපිටකයෙහි ඛුද්දක නිකායට නිකායට අයත් ජාතක ජාතක නමින් හැඳින්වෙන බුද්ධ දේශනාවට වූ බෝසත් චරිත කතා මෙහි අන්තර්ගතය. කුරුනෑගල යුගයෙහි රචනා වූ මෙය සාමාන්‍ය පොදු  ජනතාවට බෝසත් චරිතයේ වටිනා පූර්වාදර්ෂයන් ලබා දීමට සමත් වටිනා ග්‍රන්ථයකි...

USD 12.50

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 1203g