මිලින්ද ප්‍රශ්නය

බෞද්ධ

By Buddhist Cultural Centre

Published By Buddhist Cultural Centre

නාගසේන හිමියන් සහ මිලින්ද රජු අතර බුදු දහමෙහි ගැඹුරු තැන්මුල් කොට ගෙන පැවති සද්ධර්ම සංවාදය මෙය වෙයි. බෞද්ධ චින්තනයේ නව වර්ධනයක් දක්වන කෘතියකි..

USD 9.74

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 1180g