අමාවතුර

බෞද්ධ

By Ven. Higgoda Khemananda Thero

Published By Buddhist Cultural Centre

ටිබැට් දේශයේ මහායෝගීන් වහන්සේ වන ජෙට්සන් මිලරේපායතිවරන් විසින් ලියන ලද ගීත දහස් ගණනකින් කීපයක් සිංහල පරිවර්තනය කරන ලද අමාවතුර බෞද්ධ ජීවිත යහපත් කිරීමට අවශ්‍ය ඉගැන්වීම් වලින් පරිපූර්ණය.

USD 0.64

Available

Product Details

  • 955-8129-97-6
  • Sinhala
  • 0
  • 125g