15 %

ආකාශ වස්තු (Normal Cover)

පරිවර්තන පරිවර්තන නවකතා

By Ganga Niroshini Suduwelikanda

Published By Little House Publishers (ලිට්ල් හවුස් ප්‍රකාශකයෝ)

ඕමාන ලේඛිකා "ජෝහා අල්හාර්ති" විසින් ලියන ලද "Celestial Bodies" කෘතියෙහි සිංහල පරිවර්තනය......(* පරිවර්තිකාවගේ අත්සන සමඟ)

USD 9.71 USD 11.43

Save USD 1.72

Available

Product Details

  • 978-624-5173-08-2
  • Sinhala
  • 0
  • 250g


Read And Excerpt

ආකාශ වස්තු
SAYYIDAT AL-QAMAR
Celestial Bodies


✅ 2019 වසරේ, ජාත්‍යන්තර මෑන් බුකර් සම්මානය දිනූ ප්‍රථම අරාබි නවකතාව

✅ 2010 වසරේ හොඳම ඕමාන නවකතාව

✅ ඕමාන ලේඛිකාවකගේ කෘතියක් ඉංග්‍රීසි බසට පරිවර්තනය වූ ප්‍රථම අවස්ථාව

✳️ පරිවර්තිකාවගේ අත්සන සමඟ