වාලුකා

නවකතා

By Shanthi Dissanayake

Published By Sarasavi Publishers

USD 4.29

Available

Product Details

  • 978-955-6717-50-1
  • Sinhala
  • 0
  • 250g


Read And Excerpt

"කතුවරිය ඈතඅතීතයට කැන්දාගෙන යමින් ගම්දනව්, වන ජීවිතයද, වන පොළොවද ජයගන්නට වෙර දැරූ ගැහැනුන් මිනිසුන් වෙලා ගත් මිත්‍යාවේ අඳුර දක්වාලයි."