මිනිස් හිතේ හාස්කම් - 2

මනෝ විද්‍යාව

By Sumanadasa Samarasinha

Published By Sarasavi Publishers

මිනිස් හිතේ අරුම පුදුම ස්වභාවය මෙම කෘතියෙන් වඩාත් ඉස්මතු කෙරේ. ධනවත්වීමට, ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට දැඩි අදිටනකින් කටයුතු කරන්නන්ට සිය අභිලාෂයන් නිසැකවම ඉටුකරගත හැකි බව කතුවරයා සත්‍ය සිදුවීම් සමඟ පහදා දෙයි.

USD 1.32

Available

Product Details

  • 978-955-31-0828-9
  • Sinhala
  • 88
  • 250g