අංගනා

නවකතා

By Shanthi Dissanayake (ශාන්ති දිසානායක)

Published By Sarasavi Publishers

සංක‍්‍රාන්ති ලිංගිකයන්ගේ කතාවක්. පේ‍්‍රමය විරුද්ධ ලිංගිකයන්ට පමණක් ඇත්තක්ද? එය කෙනෙකුගේ ශුද්ධ අයිතියක් පමණක්ද? පීඩාව, අයුක්තිය, අසාධාරනය, අයිතිවාසිකම්.

USD 2.50

Out of stock

Product Details

  • 9789553107718
  • Sinhala