යුග දිවියේ රඟ සොබා

පරිවර්තන

By Mangala Somalal Rasingarachchi

Published By Pahan Publishers

වැඩි දෙනා පවසන්නේ විවාහයත් සමග ආදරය අතුරුදන් වන්නේ ඇයි යන ප්‍රශ්ණයයි. පිළිතුර සරළ ය.අපි බහුතරයක් දෙනා හැඟීම් සමඟ ගනුදෙනු කිරීමට නොදන්නා මිනිසුන් ය .අප හුරු වී ඇත්තේ එකිනෙකා විවේචනය කිරීමට ය. එකිනෙකාගේ අඩුපාඩු දැකීමට ය .

USD 2.05

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-283-1
  • Sinhala
  • 0