යටගිය දවස බණ කතා

බෞද්ධ

By Ven. Ganegama Gnanakeerthi Thero

Published By Buddhist Cultural Centre

සමාජය තුල කතන්දර අසන්නට, කියවන්නට, රසවිඳින්නට, සියල්ලෝම කැමති වෙති. ඒ සඳහා ලොකු කුඩා භේදයක් නොමැත. ජීවිතය යහමගට පත්කර ගැනීමට ජාතක පොත මගින් ලබාගත හැකි පිටුබලයද ඉතා ප්‍රබලය. එවැනි උසස් අරමුණක් සාධනය කොට ගෙන " යටගිය දවස බණ කතා" පන්සීය මනස ජාතක පොත ඇසුරින් නිර්මාණය කරන ලදී.

USD 1.32

Available

Product Details

  • ISBN : 978-955-1604-52-3
  • Sinhala
  • 0
  • 235g