අමා දම් රස වෑහෙන විස්තරාර්ථ ධම්ම පදය - 5

බෞද්ධ

By Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero (කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද හිමි)

Published By Dayawansa Jayakody & Company

USD 1.05

Available

Product Details

  • 978-955-551-510-8
  • Sinhala
  • 119
  • 191g