අමා දම් රස වෑහෙන විස්තරාර්ථ ධම්ම පදය - 24

බෞද්ධ

By Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero (කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද හිමි)

Published By Dayawansa Jayakody & Company

USD 0.79

Available

Product Details

  • 978-955-686-280-5
  • Sinhala
  • 87
  • 140g