අමා දම් රස වෑහෙන විස්තරාර්ථ ධම්ම පදය - 21

බෞද්ධ

By Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero (කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද හිමි)

Published By Dayawansa Jayakody & Company

USD 0.79

Available

Product Details

  • 978-955-686-56-0
  • Sinhala
  • 64
  • 103g