අමා දම් රස වෑහෙන විස්තරාර්ථ ධම්ම පදය - 15

බෞද්ධ

By Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero (කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද හිමි)

Published By Dayawansa Jayakody & Company

USD 0.53

Available

Product Details

  • 978-955-686-068-9
  • Sinhala
  • 54
  • 87g