අමා දම් රස වෑහෙන විස්තරාර්ථ ධම්ම පදය - 10

බෞද්ධ

By Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero (කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද හිමි)

Published By Dayawansa Jayakody & Company

USD 1.05

Available

Product Details

  • 978-955-551-803-1
  • Sinhala
  • 143
  • 229g