විස්මිත කාටූන් ලෝකය

වෙනත්

By Ruwan Tharaswin

Published By Surasa Bookshop

ආදි යුගයේ සිටම මිනිසා පිනවූ සුන්දරදෙයක් වනචිත්‍ර කලාවේ සුවිශේෂී අංගයක් ලෙස ප්‍රකට වත්මන් ලොව පාඨකයන්, රසිකයන්, අතර ප්‍රචලිත කාටුන් චිත්‍ර කලාව පිලිබඳ රසබර්, අරුත්බර විස්තර රැසක් ඉදිරිපත් කරමින් දිවයිනේ ප්‍රවීන කාටූන් චිත්‍ර ශිල්පියෙක් විසින් රචඉත කෘතියකි.

USD 2.63

Available

Product Details

  • 978-955-1822-29-3
  • Sinhala
  • 207
  • 354g