10 %

විජේසූරිය ග්‍රන්ථ කේන්ද්‍රයේ අලුත්ම පොත් එකතුව 01 (Wijesooriya Grantha Kendraya - New Books Set 01)

නවකතා

By Author N / A

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

USD 9.51 USD 10.57

Save USD 1.06

Available

Product Details

  • Sinhala
  • 700g


Read And Excerpt

  • ආදර අන්දර තුනක් (Adara Andara Thunak) by Sarath Wijesooriya (සරත් විජේසූරිය) - WGK > Rs. 480 (221g)
  • ඩොල්කි (Dolki) by Jayathilaka Kammallaweera (ජයතිලක කම්මැල්ලවීර) - WGK > Rs. 450 (180g)
  • සුළු තනිතිත (Sulu Thanithitha) by Jayathilaka Kammallaweera (ජයතිලක කම්මැල්ලවීර) - WGK > Rs. 550 (208g)