විචිත්‍ර දේශනා

බෞද්ධ

By Ven. Parawahera Chandarathana Thero

Published By Buddhist Cultural Centre

බුදු බව ප්‍රාර්ථනා කළ අති පූජ්‍ය බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය මහානායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ පැරිසියේදී පැවැත්වූ ධර්ම දේශනා හා ධර්ම සාකච්ඡා සංග්‍රහ කොට මේ අනර්ඝ ග්‍රන්ථය සම්පාදනය කර ඇත.

USD 1.21

Available

Product Details

  • 955-8129-42-9
  • Sinhala
  • 0
  • 230g