වීර්යවන්ත බට්ටිච්චා

ළමා කතා

By G.A.Nalani

Published By Sarasavi Publishers

යහපත් දරු පරපුරක් බිහිකිරීම සඳහා යහගතිගුණ මෙන්ම වීර්ය, දිරිය වැනි ගති ලක්‍ෂණ ද අවශ්‍යයි. කුරුලූ පැටවු ඇසුරෙන් ළමා සිතට උත්සාහයේ අවශ්‍යතාව පෙන්වාදීම කතුවරිය කතාව පෙළගස්වයි. මෙහි එන වර්ණ චිත‍්‍ර ළමා මනස පුබුදුවාලන සුළුය.

USD 0.92

Available

Product Details

  • 978-955-31-0850-0
  • Sinhala
  • 20