විෂ්ණුගේ මරණය

පරිවර්තන

By Kumara Siriwardana

Published By Surasa Bookshop

බොම්බායේ තට්ටු නිවාස සමූහයක, අත් උදව්කරුවකු ලෙස ජීවත් වු විශ්ණු, සරාගී පද්මිණි සමඟ වූ පෙම්බැඳුම පිලිබඳව අතීතාවර්ජනය කෙරෙන විචිත්‍රමය නවකතාවකි.

USD 3.57

Available

Product Details

  • 978-955-677-089-6
  • Sinhala
  • 367
  • 420g