විනිශ්චිත කරුණ පිළිබඳ නීතිය

නීතිය

By Atty. Kapila Gamini Jayasinghe

Published By Sarasavi Publishers

එකම කරුණ පිළිබඳව දෙවතාවක් නඩු පැවරිය හැකි ද? එය බෙදුම් නඩුවලට බලපාන්නේ කෙසේ ද? මේ සම්බන්ධව නඩු තීන්දු ඇසුරින් දීර්ඝ ලෙස විශ්ලේෂණය කර ඇත. කතුවරයා නීතියට අදාළ පොත් 30කට අධික සංඛ්‍යාවක් ලියා ඇති කෘතහස්ත ලේඛකයෙකි.

USD 1.43

Available

Product Details

  • 978-955-31-0855-5
  • Sinhala
  • 75
  • 101g