ටිකිරි හිනා

ළමා කතා

By Prof. Sarath Wijesooriya

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

ටිකිරි නඟන මල් හිනා සතුට ගෙනෙන මල් හිනා මලක් මවන මල් හිනා හරි ලස්සන මල් හිනා ටිකිරි මවන රස කතා හරි මිහිරියි ඇගෙ කතා වැහි බිඳු වැනි ඇගෙ කතා අහන් ඉන්න යස කතා

USD 0.95

Available

Product Details

  • 978-955-652-618-9
  • Sinhala
  • 97
  • 70g