තේරුම් ගනිමු - වැනිසියුලා විප්ලවය

පරිවර්තන

By Leelananda Gamachchi (ලීලානන්ද ගමාච්චි)

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

"වැනිසියුලාවේ සිදු වෙමින් තිබෙන විප්ලවීය ක්‍රියාවලියට මුහුණ පෑමට සිදුවී ඇති අභියෝග තේරුම් ගැනීමට මාර්තා හාර්නෙකර් ගේ කෘතිය අපට උදවු වේ. ඒ විප්ලවීය ක්‍රියාවලිය හඳුන්වාදීමේදී හියුගෝ චාවේස් ඉටු කළ තීරණාත්මක භූමිකාවත්, ඔහු දිගින් දිගට ම ජනතා කණ්ඩායම් වෙතින් ඒ සඳහා ලබා ගන්නට සමත් වී ඇති අත්‍යන්ත සහායත් මේ පොත පරිශීලනයට හේතු සපයන අතර, ගෝලීයකරණ පද්ධතිය පරිවර්තනයක් ඉල්ලා සිටින වර්තමානයේ, එහි ලා ක්‍රියාකාරී ව ඇති බලවේග තේරුම් ගැනීමට ඒ දැනුම උදව් වනු ඇත." ---සමීර් අමින් --- The Liberal Virus : Permanant War and the Americanization of the World නම් පොතේ කතෘ මාර්තා හාර්නෙකර්න නඟන විනිවිද යනසුලු ප්‍රශ්න, හියුගෝ චාවේස්ගේ බුද්ධිය අමතමින්, කැපවීම තියුණු කරන අතර විනෝදය අවුස්සයි.වැනිසියුලාවේ සිදු වෙමින් පවතින විප්ලවය තේරුම් ගන්නට අවශ්‍ය අයෙකුට මේ පොත කියවීම අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවක් වෙයි." ----සෝල් ලැන්ඩෝ--- The Business of America and the Pre-Empire Empire.A Guide to Bush's Kingdom නම් පොතේ කතෘ

USD 2.63

Available

Product Details

  • 978-955-652-905-0
  • Sinhala
  • 316
  • 377g