තාරුණ්‍ය සහ බුදුදහම

බෞද්ධ

By Ven. Mirisse Dhammika

Published By Buddhist Cultural Centre

තාරුණ්‍යය සදහාම වු පොතකි.වර්තමාන තරුණ ජිවිතවලට බලපාන ප්‍රේමය,විවාහය, විලාසිතා,ක්‍රීඩා ආදි මාතෘකා හතක් තෝරාගෙන තරුණයන්ගේ බුද්ධිය ප්‍රබුද්ධ කර, චරිතය යහපත් කර රටට අවශ්‍ය තරුණ පරපුරක් සදහා ලියන ලද පොතකි.

USD 0.58

Available

Product Details

  • 955-1222-66-0
  • Sinhala
  • 0
  • 120g