තාඕ ස්වාභාවිකත්වයේ සදාතනික නීතීය

පරිවර්තන

By Rohini Wijesooriya

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

සැඟවුණු අරුත් නැත. සැබවින්ම සැඟවුණු හෝ නොසැඟවුණු අරුත් නැත. අරුත් යන්න මනසේ නිර්මාණයකි. ජීවිතයෙහි අරුත කුමක්ද කියා නො අසන්න. එය තේරුමක් නැති ක්‍රීඩාවකි. එය සොයා දැන ගන්නේ ප්‍රාඥයාය. ජීවිතයෙහි අරුත් නොමැති බව සොයා දැනගත් විට ඔබට ප්‍රඥාව පහළ වෙයි. ඇත්තෙන්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීමට කිසිවක් නොමැති බව දැනගත්විට ඔබට සත්‍යය අවබෝධ වෙයි. යන්නට අන් තැනක් නොමැති බව දැන ගත් විට ඔබ නියම තැනට සම්ප්‍රාප්තව සිටී.

USD 4.86

Available

Product Details

  • 978-955-691-217-3
  • Sinhala
  • 395
  • 355g