තඹ පාට හැන්දෑව

නවකතා

By Mahesh Rathsara Maddumaarachchi

Published By Pahan Publishers

මම එදා තාත්තාට හොරා තාත්තාගේ අත පිරිමැද බැලිමි. ඒ අත හරිම උනුසුම්ව තිබූ වග මට මතකය .අනේ ඒ උණුසුම් අතින් ඔහු මා හිස පිරිමැද කෙතරම් නම් සිත් වේදනා මහිතින් ඇද දැමුවේද ?................

USD 2.21

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-063-9
  • 272
  • Sinhala
  • 324g