සුවදායී මරණයක්

පරිවර්තන

By Sirisena Rathnayake

Published By Pahan Publishers

ඔබේ ජීවිතයේ අවසාන මොහොතේදී ඔබට මේ භාවනාවෙන් යම් කොටසක් ,යම් අදහසක් සිතට නගා ගත හැකි වේ. කාර්ම විපාක දෙන අනුපිලිවෙල අනුව තුන්වන තැනට එන්නේ ආචින්න කම්ම බව සඳහන් වේ .කළක් මුළුල්ලෙහි පුරුදු කරන ලද හෝ නිරන්තරයෙන් සිහි කරන ලද හෝ කුසලාකුසල කර්ම ආචින්න කම්ම වන විට ,බුද්ධානුස්සති භාවනාව කළක් මුළුල්ලෙහි පුරුදු කිරීමෙන්ද නිරන්තරයෙන් සිහි කිරීමෙන්ද ආචින්න කම්ම ස්වභාවයට පත්කර ගත හැකි වේ .එවිට මරණාසන්න අවස්ථාවකදී ආසන්න කර්මය අභිබවා ඉදිරියට ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව ඇත .

USD 1.47

Available

Product Details

  • 978-955-667-243-5
  • 119
  • Sinhala
  • 152g