සුප්‍රකට දෙවිවරු

බෞද්ධ

By Ven. Ahangama Sri Dhammarama Thero

Published By Buddhist Cultural Centre

මානව සම්භවයේ ආරම්භයේ පටන්ම මිනිසුන් තුල දේව විශ්වාසය ජනිත වී අඛණ්ඩව පැවතගෙන එන්නේ යැයි සිතිය හැකිය. අප ඇසට දැකීමට බොහෝ සෙයින් අසීරු ප්‍රකෘති ස්වභාවය ඉක්මවා ගිය පිරිසක් වශයෙන් සම්මත ඔවුන් ජන විඥානය තුල ප්‍රකට වී ඇති අයුරු මෙම ග්‍රන්ථයෙන් අවධාරණය කරයි..

USD 1.32

Available

Product Details

  • 978-955-663-058-9
  • Sinhala
  • 93
  • 185g