20 %

සුමිත්‍රා - අඩසියවසක සිනමා ජීවිත කතාව

විවිධ

By Ajith Galappaththi

Published By Surasa Bookshop

ජාතික නිදහස හා ජාතික උරුමය උදෙසා විප්ලවකාරි දේශපාලනය උරුම කරගත් පවුලක ජනිතව, වල්වැදී තිබූ සිංහල සිනමාව නිසි නව මඟ යවන්නට පුරෝගාමි මෙහෙවරක් කළ සිනමාවේදනියගේ චරිතාප්‍රදානය.

USD 14.29 USD 17.86

Save USD 3.57

Available

Product Details

  • 9789556771558
  • Sinhala