සුබ සහ යස

වෙනත්

By Simon Navagattegama

Published By Surasa Bookshop

ලෝක පාලනය කරන දෙවියනි - ඔබගේ රජතුමා මේ වන්දිභට්ටයින්ගෙන් ආරක්ෂා කර වදාරනු මැනවි. දුවපියව් යන්න - මං හිතන්නේ හෙළ රාජ පරම්පරාවක් ම පිරිහිලා ගියේ මේ වන්දිභට්ටයෝ හින්ද- රජ කෙනෙක් වුණා ම හොඳ නින්දක් අවශ්‍යයි. නිදිමතේ පුළුවන් ද රටක් පාලනය කරන්න." - සුභ සහ යස-.

USD 1.43

Available

Product Details

  • 978-955-677-038-4
  • Sinhala
  • 92
  • 106g