ශ්‍රී ලංකාවේ රක්ෂිත වනාන්තර

වෙනත්

Published By Pahan Publishers

වර්ග කි.මි.65,610 ක් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත භූමි ප්‍රමාණයෙන් 14% ක් රක්‍ෂිත වනාන්තර වශයෙන් නම් කර තිබේ. මේවා සංරක්ෂණය සඳහා ම වෙන් වූ වන බිම් ය . ජාතික වනෝද්‍යාන,දැඩි රක්‍ෂිත ,අභය භූමි,සංරක්ෂණ වනාන්තර, මිනිසා සහ ජෛව ගෝල රක්‍ෂිත ආදී වශයෙන් මෙම වනාන්තර ,වර්ග කෙරේ.මේ අතුරෙන් සමනළ අඩවිය අභය භූමිය, කනදරාවැව අභය භූමිය, කොට්ටාව සංරක්ෂණ වනාන්තරය , යකඩවල මිනිසා සහ ජෛව ගෝල රක්‍ෂිතය ,පරෙව් දුපත ජාතික උද්‍යානය ,ආනවිලුන්දාව රැම්සාර් තෙත් බිම ,රිටිගල දැඩි රක්‍ෂිතය ,නිල්ගල මිනිසා සහ ජෛවගෝල රක්‍ෂිතය ,පිළිකුත්තුව වෘක්ෂ අභය භූමිය ඇතුළු වටිනා වනාන්තර රැසක් ගවේෂණය කර සැකසුණු කෘතියකි. ‘සිරිලක රක්‍ෂිත වනාන්තර ’ වන සංරක්ෂණය සහ රක්‍ෂිත වන බිම් පිලිබඳ විමර්ශනයක් ද , දුලබ ජයාරූප සහ චන්ද්‍රිකා ජායාරුප රැසක්ද මෙහි ඇතුළත්ය.

USD 2.57

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-085-1
  • Sinhala
  • 214
  • 246g