ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස් බල ගැටළු

පරිවර්තන

By Wimaladasa Samarasinghe

Published By Pahan Publishers

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස් බල සැළසුම්වලට ඇතුළත් විවිධ විෂයයන් යටතේ වූ කරුණු බහුල ලෙස වෙන් වෙන්ව සාකච්ඡා කෙරුණත් ,පොදුවේ ජාතික සැළැස්මක් ලෙස ගෙන ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරෙන ප්‍රමාණය අඩුය .අනෙක් අතට මිනිස් බල සැළසුම් හා ඒ පිළිබඳව ගැටළු සාකච්ඡා කෙරුණු සාහිත්‍යයක් සිංහල කියවන ජනතාවට නැත .විවිධ පුවත්පත් ,සඟරා ආදියේත් කොමිෂන් සභා සහ සැසි වාර්තා ආදියේත් හැරෙන්නට පොදු පාඨකයින් සඳහා ඒ පිළිබඳව සිංහලයෙන් ලියැවුණු පොත්පත් විරලය .මිනිස් බල සැළසුම් හා ඒ පිලිබඳ ගැටළු පිළිබඳව පොත්පත් බහුල ලෙස ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලියැවී ඇතත් ශ්‍රී ලංකාවේ පොදු ජනතාවට කියැවීමට පහසු එවැනි පොත් සිංහල භාෂාවෙන් ලියැවී නැත .මේ කෘතිය ඒ අඩුව සපුරාලීමට කරන ලද එක් සුළු උත්සාහයක් පමණි .

USD 2.00

Out of stock

Product Details

  • 955-9060-35-5
  • 212
  • Sinhala
  • 248g