ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ඉතිහාසය සහ 1978 ජනරජ ව්‍යවස්ථාව

සංස්කරණ

By Atty. Ananda N. Thilakarathna

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ඉතිහාසය සහ 1978 ජනරජ ව්‍යවස්ථාව

USD 1.89

Available

Product Details

  • 978-955-691-155-8
  • Sinhala
  • 263
  • 219g