ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික පක්ෂීන්

අධ්‍යාපන

By Indrajith N. Galappathi

Published By Pahan Publishers

ශ්‍රී ලංකාවට අවේණික සියළුම කුරල්ලන්ගේ විද්‍යාත්මක නාමයන් ,කුලයන්, ප්‍රමාණයන්,වර්ණයන්, චර්යා රටාවන්, කූඩු සකස් කරන ආකාරයන්, ගැහැණු පිරිමි සතුන් අතර ඇති වෙනස්කම්, අභිජනන සමයන්, ආහාර ගන්නා ආකාරයන්, ගැවසෙන ප්‍රදේශයන් සහ බිත්තර දමන ආකාරයන් සහ ප්‍රමාණය ඇතුළු සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සහ වර්ණවත් පින්තූර ඇතුළත් කර ඇති මෙම ග්‍රන්ථය පාසල් සිසු සිසුවියන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා වඩාත් සුදුසුය.

USD 1.32

Available

Product Details

  • 955-9060-93-7
  • Sinhala
  • 86
  • 119g