ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය හා අධිකරණ ක්‍රමය

වෙනත්

By Nilantha Hettige (Attorney)

Published By Pahan Publishers

ශ්‍රී ලංකාවේ දිනෙන් දින ඉහල යන අපරාධ රැල්ල දකින බොහෝ දෙනෙක් කියා සිටින්නේ නීති රීති වැඩි කිරීමෙන් හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබිය හැකි බවයි .එය සාවද්‍ය නිගමනයකි . මේ සඳහා ජනතාව නිතිය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමෙන් විශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵල අත්කර ගත හැක .

USD 1.58

Available

Product Details

  • 978-955-667-087-5
  • 135
  • Sinhala
  • 174g


Read And Excerpt

Sri Lankawe Neethiya saha Adhikarana Kramaya