සොඳුරු සිරිලක චාරිකා සටහන්

වෙනත්

Published By Pahan Publishers

ආසියාවේ අනිකුත් රටවල් හා සසඳන විට ශ්‍රී ලංකාවේ වනාන්තර ප්‍රමාණය පිළිබඳව තවමත් යම් තරමකට සතුටු විය හැකිය .වර්ෂ 1953 දී වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නව වන ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාවට නැංවීය .එහි ප්‍රධාන අරමුණු වූයේ පරිසරයේ යහපත උදෙසා පාංශු සහ ජල සංරක්ෂණය ,දේශීය ශාක සහ සත්ව විශේෂවල ආරක්ෂාව ,සෞන්දර්යාත්මක සහ ඓතිහාසික,සමාජ ,ආර්ථික වශයෙන් වනාන්තරවල වටිනාකම් සුරක්ෂිත කිරීමයි.

USD 2.12 USD 2.50

Save USD 0.38

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-138-4
  • 168
  • Sinhala
  • 211g