සිය සිය පත් සිය

නවකතා

By Sumithra Rahubaddha

Published By Platform for Alternate Culture & Publishers

විවාහයයි ,විවාහ මංගල්‍යයයි කියන්නේ කාරණා දෙකක් , රත්නාවලී පරපුඑඅක පෙර ගමන්කරිය වුණා. පියුමන්ති හෝටලයක මගුල ගත්තු. මේ පරම්පරාවේ පළවෙනියා.ගුණරුවන්ව කසාද බැන්දේ වසන්ත මග ඇරලා.

USD 4.21

Available

Product Details

  • 978-955-1470-51-7
  • Sinhala
  • 382
  • 447g