සිත විනිවිද දකින්නට

බෞද්ධ

By Samantha Thannage

Published By Buddhist Cultural Centre

මාතෘකා 41ක් උපයෝගී කොට ගනිමින් ලියන ලද උපදේශ කතා එකතුවකි. පොතේ නම ගැඹුරු වුවද ළමයින්ට පවා කියවා තේරුම්ගත හැකි පැහැදිලි සරල බසින් උපදේශ කතා ලියා තිබේ. සාම මාතෘකාවක් පාසාම රේඛා චිත්‍රයක් ද සහිතව දැකුම්කලු ලෙස පොත සකස්කර ඇත.

USD 1.07

Available

Product Details

  • 955-8540-72-2
  • Sinhala
  • 69
  • 150g